Combination of low-level light therapy and nitrosyl-cobinamide accelerates wound healing by Ryan Spitler, Hsian Ho, Frederique Norpetlian, Xiangduo Kong, Jingjing Jiang, Kyoko Yokomori, Bogi Andersen, Gerry R Boss, Michael W Berns